Lover Norsk Sankt Bernhard Klubb.(Gjeldende fra 1 Januar 2013)

 

 

 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2017

 

Årsmøtet i NSBK avholdes på Nebbenes veikro

Nordgående side av E6.

11.Mars 2017 kl.12.00.

 

Forslag på forespurte og villige kandidater må være valgkomiteen i

hende/poststemplet seinest 5 uker før møtedato.

Senest 04.02.17

Forslagene sendes til : 

Valgkomiteen

Asbjørn Skretteberg Epost re.skret@gmail.com

Tlf 0046104018419

 

                                                                          

Forslag eller saker som medlemmene ønsker fremmet, må være styret i hende/poststemplet seinest 5 uker før møtedato.Senest 04.02.17

Sendes til : leder@nsbk.no eller

 Helen Vanebo, Stormoen1,2270 Flisa.

 

Det skal velges følgende :

3st styremedlemmer

2st vara 

Valgkomitè 1st medlem 1st varamedlem 1 år.

Revisor og Vararevisor 1 år.

Andre verv velges på generalforsamlingen.

 

Det kan kunn stemmes ved personlig frammøte, forhandsstemmer eller ved fullmakt. Forhandsstemmer kan kunn benyttes ved valg, og skal vare i styrets hende senest 1 uke før generalforsamlingen. For at en forhandstemme skal være gyldig, skal den legges i en "konvolutt. Denne skal legges i en ytterligere konvolutt som skal merkes "forhandsstemme-valg 2015 og stemmegivers navn" og sendes til angitte adresse, om den ikke er merket med avsenders navn, vil denne sees som ugyldig. Det kan kunn stemmes på kandidatene som er foreslått for vervene i innkallingen. Stemmeseddel skal brukes

Forhandstemmer sendes til leder 

Helen Vanebo, Stormoen1, 2270 Flisa.

 

Norsk sankt bernhard klubb

 

Med vennlig hilsen

Styret